แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน)

ส่งออก:
|
แสดงข้อมูล:
#ปีงบประมาณที่รับทุนชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)แหล่งทุนนักวิจัย-สัดส่วนระยะเวลาช่วงเวลาดำเนินการ
12564การสื่อสารเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน (FF) ปี 2564สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน ร้อยละ 50 ฮัมเดีย มูดอ ร้อยละ 501 ปี1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
22564แนวคิดและตัวแบบนโยบายเพื่อการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน (FF) ปี 2564กุสุมา กูใหญ่ ร้อยละ 50 สุทธิศักดิ์ ดือเระ ร้อยละ 501 ปี 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
32564การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายการแก้ปัญหา และพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้และการสำรวจความเห็น ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน (FF) ปี 2564กุสุมา กูใหญ่ ร้อยละ 1001 ปี1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
42564การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6สถาบันพระปกเกล้าศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ร้อยละ 10 กุสุมา กูใหญ่ ร้อยละ 10 วลักษณ์กมล จ่างกมล ร้อยละ 10 นิวดี สาหี ร้อยละ 10 สุวรา แก้วนุ้ย ร้อยละ 10 มายือนิง อิสอ ร้อยละ 10 ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ ร้อยละ 10 ฟารีดา ปันจอร์ ้ร้อยละ 10 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ร้อยละ 10 สุทธิศักดิ์ ดือเระ ร้อยละ 10 1 ปี 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
52564การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ IUU และพรก.การประมงปี 2558 ต่ออุตสาหกรรมประมงพาณิชย์จังหวัดปัตตานีเงินรายได้วิทยาเขต -วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564นายือมิง มาหามะ ร้อยละ 50 มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา ร้อยละ 504 เดือน 21 เม.ย.64-20 ส.ค.64
62563การสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 2563กุสุมา กูใหญ่ ร้อยละ 50 ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ร้อยละ 501 ปี 6 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค 65
72563การพัฒนารูปแบบกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการสื่อสาร ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปี 2563อาทิตยา สมโลก ร้อยละ 17 มัสวิณี สาและ ร้อยละ 17 กฤษดี พ่วงรอด ร้อยละ 17 สุวนาถ ทองสองยอด ร้อยละ 17 ภักดี ต่วนศิริ ร้อยละ 16 วรพจน์ ปานรอด ร้อยละ 1611 เดือน30 ก.ย.63 - 30 ส.ค.64
82563การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและการเพิ่มมูลค่าสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ บ้านท่าคลอง จังหวัดปัตตานีเงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2563นิปาตีเมาะ หะยีหามะ ร้อยละ 70 ชนกิตติ์ ธนะสุข ร้อยละ 20 ประสิทธิ์ รัตนมณี ร้อยละ 10 1 ปี1 ก.ค.63-30 มิ.ย.64
92563คนทรงครูหมอโนรา : การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2563จิรัชยา เจียวก๊ก ร้อยละ 50 นวพล แก้วสุวรรณ ร้อยละ 25 อาทิตยา สมโลก ร้อยละ 25 1 ปี1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
102563การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการลดความยากจนและ การพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ร้อยละ 8 ปิยะ กิจถาวร ร้อยละ 8 อรณีวรรณ บัวเนี่ยว ร้อยละ 7 อารีย์ ธรรมโคร่ง ร้อยละ 7 สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ ร้อยละ 7 นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ร้อยละ 7 กรวิกา ขวัญเพ็ชร ร้อยละ 7 เทียนทิพย์ ไกรพรม ร้อยละ 7 อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ร้อยละ 7 เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ ร้อยละ 7 นวพล แก้วสุวรรณ ร้อยละ 7 นวพล แก้วสุวรรณ ร้อยละ 7 ไพรัตน์ จีรเสถียร ร้อยละ 7 จิรัชยา เจียวก๊ก ร้อยละ 71 ปี15 พ.ค.63-14 พ.ค.64
112563การสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจาก โครงการ Pattani Heritage City (Creative Economy)หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ร้อยละ 20 ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ ร้อยละ 20 จรีรัตน์ รวมเจริญ ร้อยละ 20 อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ร้อยละ 20 มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ร้อยละ 10 อุไรวรรณ ขุนจันทร์ ร้อยละ 10 1 ปี1 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 64
122563รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินางสาวยาสมิน ซัตตาร์ ร้อยละ 50 สมัชชา นิลปัทม์ ร้อยละ 30 อิมรอน ซาเหาะ ร้อยละ 201 ปี1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64
132563การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา ร้อยละ 50 ดร.ซัมรี เจ๊ะอารน ร้อยละ 5011 เดือน30 ก.ย.63 - 30 ส.ค.64
142562สมรรถนะการตลาดและการสื่อสารการตลาดโรงแรมในการท่องเที่ยววิถีอิสลาม ในจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)วรพจน์ ปานรอด สุวนาถ ทองสองยอด สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน1 ปี1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62
152562การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของร้านอาหารฟิวชั่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทุนวิจัยเขตปัตตานีฮัมเดีย มูดอ ร้อยละ 501 ปี 6 เดือน 30 ก.ย.62-29 มี.ค.64
162562อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2562ภักดี ต่วนศิริ ร้อยละ 501 ปี1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
172561สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่พึ่งพิงทรัพยากรและ สถานภาพการใช้ประโยชน์และผลผลิตด้านการประมงของอ่าวปัตตานีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา นายือมิง มาหามะ ซุกรี หะยีสาแม2 ปี1 ต.ค.61- 30 ก.ย.63
182560การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยจากวัฒนธรรมทางสายตาในจังหวัดปัตตานีกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารชนะกิตติ์ ธนะสุข ร้อยละ 1001 ปี7 ก.พ.60-6 ก.พ.61
192560ม.อ.ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา: วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ วลักษณ์กมล จ่างกมล ฮัมเดีย มูดอ ชนกิตติ์ ธนะสุข กำธร เกิดทิพย์1 ปี 6 เดือนมี.ค.60-ก.พ.62
202560การพัฒนาหนังสือภาพเคลื่อนไหวส่งเสริมการอ่าน และการเขียนอักษรยาวีในโรงเรียนตาดีกากองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารบัดรูดิง ขาลี ร้อยละ 1001 ปี 15 มี.ค.-14 มี.ค.61